Rešavanje reklamacija

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) direktor preduzeća OPPOSITE FASHION D.O.O. Beograd, Batajnički drum 23, Zemun, dana

29.02.2016.godine donosi:

 

P R A V I L N I K

o načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača privrednog društva OPPOSITE FASHION D.O.O. Beograd, Batajnički drum 23

Ovim pravilnikom, a na osnovu Zakona o zaštiti potrošača u cilju efikasnijeg regulisanja načina i postupka rešavanja reklamacija potrošača, privredno društvo OPPOSITE FASHION D.O.O. Beograd, Batajnički drum 23, utvrđuje sledeće:

 

Član 1.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list na online shop-u privrednog društva OPPOSITE FASHION D.O.O. u kojem je roba kupljena, uz ispravan fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun koji je izdat potrošaču prilikom prodaje robe.

Pravo na reklamaciju iz stava 1. ovog člana važi 2 (dve) godine od dana kupovine, što se utvrđuje na osnovu računa o kupovini koji sadrži sve neophodne elemente za identifikaciju online shop-a kao i prodate robe.

 

Član 2.

Ovlašćeno lice za prijem reklamacija je Mladen Pešić.

 

Član 3.

Za svaku reklamaciju ovlašćena lica online shop-a sastavljaju Reklamacioni list. U Reklamacioni list se unose sledeći podaci:

1. Naziv i adresa privrednog društva Opposite fashion d.o.o.;

2. Ime, prezime i adresa potrošača i svi prateći elementi, kao i oznaka kupljene robe/artikla;

3. Datum kupovine, datum reklamacije, cena kupljenog artikla/robe, potpisi;

4. Opis nedostatka na robi prema prijavi potrošača i njegov potpis;

5. Zahtev potrošača u vezi sa robom, a koji mogu biti sledeći:

- uz saglasnost potrošača otkloni nedostatak na robi;

- uz saglasnost potrošača da robu sa nedostatkom zameni novom robom;

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2., tačka 5. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

- ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

- opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca. Ukoliko je potrošač zbog nedostatka na robi pretrpeo štetu, u zapisnik se unosi u visini oštetnog zahteva.

6. Primedbe ovlašćenih ica online shop-a, posebno da li je nedostatak na robi posledica pogrešne/redovne upotrebe od strane potrošača ili je posledica fabričke greške, odnosno ako to nije moguće vizuelno utvrditi, preporuka da robu pregleda ovlašćena/licencirana institucija ili Komisija za reklamacije;

7. Potpisi potrošača i ovlašćenog lica online shop-a, odnosno njegovog zamenika. Reklamacioni list se sastavlja u 3 (tri) primerka, od kojih se jedan uručuje potrošaču, jedan primerak se dostavlja ovlašćenoj/licenciranoj instituciji zajedno sa proizvodom koji je predmet reklamacije ili Komisiji za reklamacije, a jedan se zadržava u Opposite Fashion-u.

 

Član 4.

Ovlašćeno lice online shop-a ili njegov zamenik, obavezan je da potrošaču koji podnosi reklamaciju na njegov zahtev, u najkraćem roku zameni kupljenu robu, ukoliko je očigledno da su nedostaci na robi posledica fabričke greške ili su nastupili kao posledica transporta i manipulacije pre prodaje robe, a potrošač je saglasan da se reklamirani proizvod zameni proizvodom iste vrste, marke i kvaliteta.

 

Član 5.

Ukoliko se na licu mesta istog dana kada je podneta reklamacija ne mogu utvrditi uzroci nedostatka na robi, koordinator online shop-a je dužan da izdvoji robu za koju je podneta reklamacija i da je uz zapisnik dostavi ovlašćenoj/licenciranoj instituciji ili Komisiji za

reklamacije.

 

Član 6.

Ako ovlašćena/ licencirana institucija ili Komisija za reklamacije utvrdi da je reklamacija osnovana, obavaveštava koordinatora online shop-a ili njegovog zamenika o svojoj odluci da je reklamacija prihvaćena.

Obaveštenje iz stava 2. sadrži datum, vreme i mesto na kojem će biti ispunjen zahtev potrošača (predaja proizvoda koji je popravljen ili zamenjen novom robom iste vrste, marke i kvaliteta).

Ovlašćeno lice ili njegov zamenik preduzimaju mere da se najkasnije u roku od 8 dana od dana reklamacije obavesti potrošač o njegovom zahtevu za reklamaciju.

 

Član 7.

Ako ovlašćena/licencirana institucija ili Komisija za reklamacije utvrdi da reklamacija nije osnovana, o tome takođe obaveštava koordinatora online shop-a koji najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije obaveštava potrošača.

Ovlašćeno lice online shop-a ili njegov zamenik je dužan da bez odlaganja, a najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 14 dana.

Ukoliko online shop iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženju roka roka za rešavanje reklamacije odmah obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.Radno vreme službe telefonske prodaje je radnim danima od 08:00 - 16:00 h i subotom od 09:00 do 14:00 h

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Član 8.

Na sva pitanja iz oblasti reklamacija koja nisu regulisana ovim pravilnikom primenjivaće se pozitivni zakonski propisi i odluke nadležnih organa.

 

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.03.2016. godine, odnosno danom donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli privrednog društva OPPOSITE FASHION D.O.O. Beograd.